Zorgbeleid


Voorzieningen op klasniveau

Via een uitgebreid kindvolgsysteem voor de kleuters en een leerlingvolgsysteem voor de lagere school proberen wij als schoolteam vroegtijdig problemen op te sporen en te signaleren. 

Onze interne zorgbegeleiders proberen door middel van hun vakkundige bagage een plan uit te stippelen. Ze doen dit samen met de klastitularis  en de co-teacher waardoor het kind zoveel mogelijk binnen de klassituatie kan geholpen worden. Zij ondersteunen collega’s bij het uitvoeren van  zorgverbredingsactiviteiten en zorgen voor een afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. De interne zorgbegeleider werkt steeds in samenspraak met de directie, de klastitularis, de externe zorgbegeleiders (Centrum Voor Leerlingen-begeleiding-adviseur, buitenschoolse hulpverleners) en de 

ouders.

Naast het kennen en het kunnen wordt er op onze school enorm veel belang gehecht aan de socio-emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van onze kinderen staat centraal. Binnen onze werking kiezen wij voor een heterogene groepssamenstelling. Dit om het leren van en met elkaar te bevorderen alsook het zelfsturend vermogen en de werkhouding te stimuleren.

Voorzieningen op schoolniveau

Voor kinderen met leerstoornissen biedt onze school compensatiemiddelen aan. Welke maatregelen dit zijn en op welke wijze ze ingezet worden, wordt steeds in samenspraak met het zorgteam, de betrokken leerkracht en de ouders afgesproken. Strategieën worden aangebracht door de co-teaching leerkracht.

Ondersteuningsnetwerk

Voor de ondersteuning van kinderen met een gemotiveerd verslag werkt onze school samen met het ondersteuningsnetwerk-west. Deze ondersteuning wordt altijd aangevraagd in samenspraak met ouders en CLB. Ondersteuning kan pas aangevraagd worden na een intensief en doorgedreven zorgtraject in onze school.